Klauzula informacyjna RODO

Treść klauzuli informacyjnej


Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wasilków z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod@wasilkow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z systemu do komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Wasilkowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby której dane dotyczą). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:-podmioty obsługujące Administratora w zakresie outsourcingu usług, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia system obsługi zgłoszeń.-podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta z systemu do  komunikacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz  prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy   RODO;
  7. Podanie danych jest niezbędne do utworzenia konta w systemie do komunikacji.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.